งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านน้ำเต้าทอง

น้ำเต้าทอง   Hyacinthus  sp.

ลักษณะ  หัวคล้ายหอมหัวใหญ่  แตกหน่อคล้ายกับบอน  ใบเหมือนใบพลับพลึง  แต่เล็กกว่าสีเขียว  ท้องใบเป็นทาง  ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปี

สรรพคุณ  ทางคงกระพันชาตรี  ใช้กินกับสุรา  หรือนำติดตัวไปก็ได้  เวลาจะใช้เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ  ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง (กวักเศรษฐี)

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  85-86

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  90

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  31

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  195

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  71

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :