งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านน้ำ

น้ำ   Acorus  calamus  L.

          ลักษณะ  เป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นตามที่มีน้ำขึ้นน้ำลง  หรือพื้นที่มีน้ำขังเป็นที่ชื้นแฉะ  ลำต้นแข็งเป็นข้อๆ  สีแดงเรื่อ  ยาวชอนไชไปตามดินเลน  รากเล็กเป็นฝอย  ใบเล็กยาว  เป็นแผงแบบพัด  แต่เล็ก  มีกลิ่นหอม

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาต้มและยาผงผสมกับยาสมุนไพรทั่วไป  ใช้รักษาโรคต่างๆ  หัวว่านโขลกคั้นเอาน้ำผสมกับสุรากินแก้ปวดท้องและจุกเสียดแน่น  เอาก้านใบต้มกินหรืออมแก้เจ็บคอ  แก้หลอดลมและปอดอักเสบ  เป็นยาแก้หอบหืดก็ได้

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านน้ำจืด  ฮางคาวน้ำ  หัวชะงอ  ว่านน้ำขาว  ว่านพระคงคา  หัวงอ

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  63  เรียก  ว่านน้ำ (คงคา)

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   81

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  85

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  50-51   เรียก  ว่านน้ำ (พระคงคา)

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  191-193,

หน้า  225  เรียก  ว่านพระคงคา  (ซ้ำ)

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  74

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :