งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านบัวบก

ว่านบัวบก Stephania pierrei Diels.

ลักษณะ หัวกลมและโต ต้นเป็นเถาสีเขียว ใบเหมือนใบบัวสีเขียว เล็กขนาดใบบัวบก ดอกเหมือนดอกบัวแต่เล็กมาก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยาแก้โรคลม แก้หืดหอบ แก้ปวดเมื่อย ฟกช้ำใน เป็นยาอายุวัฒนะ ต้มกิน หรือบดเป็นผงผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนกิน
หมายเหตุ ว่านนี้ทางสมุนไพร เรียกว่า ดอกบัว บัวบกหัว
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 108
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 116
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 19
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 147
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 964

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :