งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านปลาไหลน้อย

ปลาไหลน้อย   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและหัวมีลักษณะดังต้นขมิ้น  หัวเล็กๆ สอดกันเป็นข้อๆ  ต้นและใบเขียวเนื้อเหลือง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ฝนกินแก้ถูกคุณไสยและเวทย์วิทยา  เวลาใช้ว่านนี้ห้ามรับประทานปลาไหลโดยเด็ดขาด  เพราะจะทำให้อิทธิฤทธิ์ของว่านนี้เสื่อมไม่มีประสิทธิภาพ

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  42

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  40

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  13-14

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  210

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :