งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านปลาไหลสอด

ปลาไหลสอด   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นมีลักษณะดังว่านปลาไหลม่วง  หัวกลมโต  เนื้อในหัวมีสีม่วงปนดำแทรกแดงเล็กน้อย  เหมือนกัน  เว้นแต่รากไม่เหยียดยาวเหมือนปลาไหลม่วง  แต่รากจะกลับสอดเข้าหาหัว  รวมขัดอยู่กับหัวเป็นกลุ่มๆ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้แก้คุณไสย  น้ำมันพราย  วิธีใช้เอาหัวตำให้ละเอียดผสมกับแป้งพอก  หรือทา

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  29

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  34

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  33

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  15

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  43

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  214

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  35-36

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :