งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านผักเบี้ยโหรา

ผักเบี้ยโหรา   Euphorbia  thymifolia  L.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนผักเบี้ยหนูแต่เล็กกว่า  ต้นและใบสีแดง  ท้องใบมีขน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาฆ่าปรอทตาย  ใช้ซัดหลอมดีบุกให้เป็นทองคำ   ว่านนี้มีพิษ  คนหรือสัตว์กินจะทำให้มึนเมาอาจถึงตายได้

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็น   ต้นน้ำนมราชสีห์เล็ก 

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  28

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   81

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  33   เรียก  ว่านเบี้ยโหรา

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  124

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  98-99

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  63

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  218

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  57

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  981

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :