งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระฉิม ต้นที่ 1

  มี 2 แบบ

1. พระฉิม (เถา)    Dioscorea  bulbifera  L.

ลักษณะ  ใบและเถา   เหมือนมันมือเสือ  มีหัวตามข้อ  หัวมีปุ่มขรุขระดังหัวกลิ้งกลางดง  แต่จะขรุขระกว่า

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  มีอานุภาพเป็นศิริมงคล  ทำให้เกิดโชคลาภ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษนัก  ปลูกไว้กับบ้านทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง  กินลูกว่านหรือนำติดตัวไปด้วย  ทำให้เกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรี  เมื่อจะใช้ว่านพระฉิมเสกด้วยคาถาหัวใจพระสิวลีสามคาบ  “นาชาลิติฯ”  จึงจะมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ  ว่านพระฉิมพาลี ว่านพระฉิมพลี น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านคางคก(เถา)

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  45

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   84

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  21-22,  หน้า  39  (ซ้ำ)

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  71-72

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  43   เรียก   ว่านพระฉิมพาลี 

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  230  เรียก  ว่านพระฉิม (เถา)

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  19

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  982-983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :