งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยากระบือ

พระยากระบือ   Dioscorea  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนกลอย  มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทน์  ต้นเหมือนมะตูม  ใบเป็นริ้วๆ เป็นซอยๆ  ทั้งต้นและดอกล้วนมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทน์  วันอังคาร  วันเสาร์  มักจะร้องได้เหมือนเสียงกระบือ  การร้องนี้จะร้องได้เมื่อว่านออกดอกมาแล้ว

สรรพคุณ   ทางคุ้มครอง  เป็นศิริมงคล   มีอานุภาพมหัศจรรย์ทางโชคลาภ  คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ  เป็นศิริมงคลเกิดสมบูรณ์พูนสุขแก่ตัวและครอบครัว  ผู้ที่มีว่านนี้ไว้ในครอบครอง  ปลูกไว้กับบ้านวิเศษนัก  ถ้านำติดตัวไปด้วยนึกสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ  กินกับสุราจะมีพละกำลังไม่รู้สึกปวดเมื่อยร่างกาย

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  9

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  25

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   82

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  17

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  73-74

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  18

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  243

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  11

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :