งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยากา

พระยากา   Homalmena  aff.  humilis  sp.

          ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นกล้วยป่า  มีใยเหมือนใยบัว  ใบเหมือนใบโพธิ์กาฝาก (โพธิ์ขี้นก)  ยางเหมือนยางงิ้ว  รากเหมือนรากมะกอก

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  ใช้เป็นยาฆ่าปรอทตายเป็นกายสิทธิ์  ให้เอายางว่านพระยากานี้กวนปรอท   ใช้หนักอย่างละเท่าๆ กัน  ปรอทนั้นจะตายเห็นกายสิทธิ์สัมฤทธิ์ผลทุกประการ

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  เป็นบอนป่าชนิดหนึ่ง เรียกกันว่า  ยาดิน

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  8

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  25

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  82

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  17

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  74

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  17

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  245

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  10

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  988

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :