งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาจงอาง

พระยาจงอาง   Alocasia  sp.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ก้าน  ใบ  เหมือนต้นกระดาดขาว   ต้นและก้านสีเขียวมีลายเป็นจุดๆ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้แก้พิษงูทุกชนิด  โดยเอาหัวว่านหรือใบมาโขลกกับสุรา  คั้นเอาน้ำกิน  จะทำให้หายจากพิษงูที่ถูกกัดได้ทีเดียว

หมายเหตุ   ว่านนี้  บางตำราก็เขียนเป็น  ว่านพญาจงอาง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  75

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  55   เรียก   ว่านพญาจงอาง

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  248

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  989

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :