งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาช้างเผือก ต้นที่ 2

2. พระยาช้างเผือก    Dieffenbachia  barraquiniana.

ลักษณะ  ต้นขึ้นชลูดเป็นลำกลม  ล้นต้นเป็นข้อๆ สีเขียวสูงประมาณ 2 ฟุต  ก้านสีขาวพื้นใบสีเขียว  มีทางสีขาวของก้านใบ  ใบคล้ายใบสาวน้อยประแป้ง  ใบโตเท่าผ่ามือ  มีรากเหง้า  ตัดต้นตามข้อปลูกขยายพันธุ์ก็ได้  ว่านนี้ยางคันมาก

สรรพคุณ  ทางคุ้มครองเป็นศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านคุ้มกันเสนียดจัญไร  เป็นศิริมงคล  บำรุงรักษาให้ดี  มีความเจริญรุ่งเรือง  เวลารดน้ำเสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  ว่านนี้มีเทวดารักษา  ทำให้เจ้าของอยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว  ป้องกันภูติผีปีศาจก็ได้

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านพระยาปัจเวก  ว่านช้างเผือก   ว่านชนิดนี้เป็นไม้ต่างประเทศที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย  (อ้างใน  บ้านและสวน.  สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพ:บ้านและสวน,  2525.  หน้า 383)

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  41

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  250

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  18-19

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :