งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาช้างเผือก

พระยาช้างเผือก  มี 2 แบบ

1. พระยาช้างเผือก  Aspidistra  elatior.

ลักษณะ  ใบลักษณะคล้ายใบหมากผู้หมากเมีย  แต่มีสีเขียวตลอด  ต้นขาว  ก้านขาว  ที่ใบเขียวมีจุดขาวตามโครงของใบเป็นทิวขาว  หัวมีลักษณะเหมือนหัวข่าอ่อนๆ  สีขาวนวล  ดอกออกมามีสีแดงก็มี  สีม่วงอ่อนก็มี

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  แก้เจ็บเอวเจ็บหลัง   โดยใช้หัวตำกินกับสุรา

แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย   โดยกินกับน้ำต้มเปลือกแคเป็นกระสาย

แก้ตกเลือดทั้งสองทวาร    โดยเอาหัวตำพอกตรงปากแผล

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านพระยาเสวก   ว่านนางพระยาเสวกกิริณี  ว่านช้างเผือก   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นต้น  ทางช้างเผือก    ลิงแลว   นางแลว

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  76

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  110-111

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  249

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  992-992

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :