งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาดาบหัก ต้นที่ 1

พระยาดาบหัก   มี 2 แบบ

1. พระยาดาบหัก   Curcuma  sp.

ลักษณะ   ใบมีรูปร่างคล้ายกับมีดดาบ  ก้านเรียวเล็กเหมือนดังกั่นดาบ  มีสีเหมือนใบโศกอ่อน  ใบของว่านนี้มักจะหักตรงกลางเสมอ  ต้องเอาไม้คอยค้ำยันใบเอาไว้  หัวคล้ายกับหัวแห้วหมู รสเผ็ดขม

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี  ให้เอาหัวว่านนำติดตัวไปด้วย  หรือใช้กินและอมก็ได้  เสกด้วย  “นะโมพุทธายะฯ”  5  คาบ  คงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  45

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  83

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  39

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  22-23

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  39

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  251-252

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :