งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาดาบหัก ต้นที่ 2

2. พระยาดาบหัก   Crinum  amoenum  Roxb.

ลักษณะ  ใบคล้ายมีดดาบ  มีใบเหมือนโศกอ่อน  ก้านเล็ก  กลางใบมักหักห้อย  หัวเหมือนหัวหอมใหญ่  มีรสเผ็ดขม

สรรพคุณ  ทางทางสมุนไพร  แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยดีนัก

ทางคงกระพัน  มีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี  ให้เอารากแก้วหรือหัวว่านมาเสกด้วย  “นะ โม พุท ธา ยะ”  และ  “อิติปิโส – ภควาติ”  แล้วเอาราก หรือหัวว่านอมไว้ในปาก  เป็นคงกระพัน

หมายเหตุ  ว่านนี้  บางตำราเรียก  ว่านหัวหอม

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89  เรียก  ว่านหัวหอม

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  76-77

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  39  เรียก  ว่านพระยาดาบหัก อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  251-252

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  988

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :