งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยานก ต้นที่ 2

2. พระยานก  Paris polyphylla Sm.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นท้าวยายม่อม(หัว)  ใบเหมือนใบคนทิสอ  ดอกเหมือนดอกชิงชี่  หัวเป็นเกล็ดคล้ายเกล็ดปลาตะเพียน

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  มีอานุภาพป้องกันอัคคีภัย  และอันตรายทุกชนิด  ปลูกไว้กับบ้านคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง  หรือนำหัวติดตัวไปด้วยก็ได้  เสกด้วยคาถา  “จะภะกะสะฯ”  7  คาบ

หมายเหตุ  ว่านนี้  เรียกหลายชื่อ  คือ  ตีนฮุ้ง  ตีนฮุ้งดอย  สัตตฤาษี  ฉัตรฤาษี   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  9

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  20-21  เรียก  ว่านพระยานก  อีกชนิด

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  66-67  เรียก ว่านพระยานก  อีกชนิด

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  82   ว่านพระยานก  อีกชนิด

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  26 เรียก ว่านพระยานก  อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  77  เรียก  ว่านพระยานก  อีกชนิด

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  17

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  253

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  15  เรียก  ว่านพระยานก  อีกชนิด

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  989 เรียก ว่านพระยานก  อีกชนิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :