งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยามือเหล็ก

พระยามือเหล็ก   Zingiber  zerumbet  [L.]  Sm.

ลักษณะ  หัวเป็นเหง้ายาว  ต้นเหมือนต้นไพล(กระทือ)  ใบเหมือนใบขมิ้นแต่เล็กกว่า  ครีบใบขาว  กลิ่นฉุนร้อนแรงมาก

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยารักษาโรคอัมพาต  และโรคปราบ  ใช้หัวตำพอกบริเวณที่เจ็บปวด   จะหายในที่สุด

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  78

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  258

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  988

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :