งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาสักดำ

พระยาสักดำ   Colocasia  antiquorum  illustris.

ลักษณะ  หัวและก้านคล้ายอุตพิต  ก้านดำ  ใบกลมเหมือนใบบัว  ด้านหน้าใบดำ  หลังใบนวล

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวนำติดตัวไปด้วยป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  บางตำราเรียกว่า  ว่านพระยาศักดำ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  80-81

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  264

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  986   เรียก  ว่านพระยาศักดำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :