งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหมอก ต้นที่ 2

2. พระยาหมอก   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  ต้นและใบดุจพลับพลึง  สีเขียวแก่  หัวเหมือนหอมหัวใหญ่  เนื้อในสีขาว  ดอกดังข่าสีแดง

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ปลูกไว้กับบ้านรดน้ำ  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  เป็นศิริมงคลป้องกันภูติผีปีศาจ  เสนียดจัญไร  เอาว่านหมอกนี้มาแกะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ปลุกเสกด้วย  “พระอิติปิโส  ธงชัยฯ”  3  คาบ  ประดิษฐานไว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนทุกวัน  มีความเจริญรุ่งเรือง  ปราศจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆ ทุกประการ

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้คล้าย  ว่านสบู่หยวก  มาก    ต่างกันที่  ว่านพระยาหมอก  กลีบดอกจะย่น     แต่  ว่านสบู่หยวก  กลีบดอกจะเรียบ

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  7

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  20

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  66

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  82

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  27-28

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  34  เรียก  ว่านหมอก

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  31

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  255-256

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  10

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :