งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหอกหัก

พระยาหอกหัก   Typhonium  sp.

ลักษณะ  ใบคล้ายผักบุ้ง  หัวคล้ายแห้วหมู  ต้นสูงประมาณหนึ่งคืบ  รสจืด  เมื่อกินเข้าไปแล้วสามนาที  รู้สึกคันปาก  คันคอ  และคันไปทั่วทั้งตัว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  แก้โรคผิวหนัง  เอาหัวว่านโขลกทาตรงที่เกิดโรคผิวหนังจะหาย  นำหัวติดตัวไปด้วยทำให้เกิดคงกระพันชาตรี

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  81

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  266

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  14

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :