งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพังพอนไฟ

พังพอนไฟ   Hyacinthus  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนกุยช่าย  หัวเหมือนหัวหอม  คล้ายกับว่านหอมดำ  แต่หัวใหญ่กว่า

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้พิษสัตว์กัดทุกชนิด  เอาหัวโขลกผสมกับสุรากิน  และเอากากพอกแผลที่ถูกสัตว์กัดต่อย  ไม่มีสุราใช้น้ำแทนก็ได้  (บางตำราบอก แก้พิษงูได้ด้วย  สรรพคุณตามชื่อ พังพอนไฟ)

หมายเหตุ   ผู้เขียนคิดว่าว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  พระยาลิ้นงู  ที่หัวใหญ่ๆ อาจจะใหญ่ถึงขนาดกำปั้นได้

พบในตำราของ

พยอม  วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 21-22,  หน้า  134

ชั้น  หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 59-60

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  223

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  992

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :