งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพืด

พืด   Leptocarpus disjunctus Mast.

ลักษณะ  ใบเป็นทางๆ เล็กจิ๋ว  หัวเหมือนกระเทียม  ติดกันเป็นพืดยิ่งกว่ากระเทียม

สรรพคุณ  เป็นศิริมงคล  เมื่อมีว่านนี้ปลูกไว้ในบ้านหรือมีหัวว่านติดตัวอยู่  จะนำลาภผลมาให้

ทางสมุนไพร  ใช้ฝนกับน้ำมะนาวแก้พิษฝีลำมะลอก  พิษหัวเดือน  หัวดำต่างๆ  ได้อีกด้วย

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นหอมที่ขนาดเล็กมาก   เป็นผักพื้นบ้านทางภาคใต้  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรียกว่า  ต้นแส้  นิยมนำใบมาผัดเป็นอาหาร   ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอารีย์  กาละ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  134

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  271

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  992-993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :