งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพุทธเกตุ

พุทธเกตุ   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย  สีเขียวล้วน  หัวกลมเรียวและมัน  ดังเกตุพระ

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :