งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหากาฬ

มหากาฬ   Gynura  pseudochina  [L.]  DC.  var.  hispida  Thwaites

ลักษณะ  ต้นขึ้นเป็นกิ่งเหมือนต้นไม้  ใบเหมือนใบผักกาด  แต่เป็นหยักๆ  ถ้าใบออกใหม่ๆ  จะเป็นสีม่วงแก่  ตามก้านและขอบใบสีเขียว  ถ้าแก่จะกลายเป็นสีขาว  ว่านนี้มีหลายพันธุ์  เช่น  เขียวล้วน  ม่วงเรื่อๆ  ม่วงเข้ม  เป็นต้น

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใบสดๆ โขลกกับสุราปิดพอกฝี  หรือลำมะลอก  ทำให้เย็นและหายปวด  เป็นยาเย็นใช้พอกบาดแผลถอนพิษอาการปวดอักเสบ  แก้ปวดแสบปวดร้อน  หัวกินดับพิษกาฬ  แก้พิษไข้เซื่อมซึมกระสับกระส่าย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ผักกาดกบ  หนาดแห้ง  คำโคก  ผักกาดนกเขา  อังตังปึง

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  50

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  60-61

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  63-64

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  56

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  304-305

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  39

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  86

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1004-1005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :