งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาประสาน ต้นที่ 2

2. มหาประสาน   Kaempferia  angustifolia  Roscoe.

ลักษณะ  ต้นคล้ายเปราะหอม  แต่ใบเล็กกว่าใบเปราะหอม  ก้านใบแนบกับต้นประมาณหนึ่งคืบ  ใบขยายออกเป็นชั้นๆ เหมือนกล้วยไม้

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้เลือดออกตามไรฟัน  เอาหัวว่านฝนกับสุรา  แล้วอมกลั้วปากให้ทั่ว  แก้ลักกะปิดลักกะเปิด

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  43  เรียก  ว่านมหาประสาร

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503, หน้า 41 เรียก ว่านมหาประสาน อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า 62-63 เรียก ว่านมหาประสาร อีกชนิด

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  47-48

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  37-38   เรียก  ว่านมหาประสาน อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  309

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  54-55

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1004  เรียก ว่านมหาประสาร อีกชนิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :