งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาลาภ

ว่านมหาลาภ Eucrosia bicolor Ker Gawl.

ลักษณะ ต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบเป็นมันคล้ายใบผักตบชวา ปลายใบมนไม่ค่อยแหลม มีหัวดุจหัวหอม แตกหน่อง่าย ดอกสีแดงอมส้ม ก้านดอกยาวสีเขียว
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้าน ทำให้มีโชคลาภเพิ่มพูนเข้ามาไม่ขาดสาย เป็นว่านเสี่ยงทาย เพื่อให้รู้ว่าชะตาชีวิตของตน
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านหงสาวดี กวักหงสาวดี
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 63-64
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 108-109
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 17-18
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 315
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 3-4
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 20
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1001-1002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :