งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านรางจืด / ว่านจางจืด ( เถาว์ )

ว่านรางจืด / ว่านจางจืด Thunbergia laurifolia L.

ลักษณะ เป็นเถาว์ไม้เลื้อยพาดขึ้นตามต้นไม้อื่นๆ ในสีเขียวแก่เหมือนใบสะค้าน ดอกสีม่วง มีตาเหลืองกลางกลีบ ออกเป็นช่อดูสวยงามยิ่งนัก ตัดกิ่งปลูกหรือเมล็ดปลูกก็ขึ้น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ผสมกับยาเขียว แก้พิษไข้ทุกชนิด และของที่เบื่อเมาต่างๆ
หมายเหตุ ว่านนี้ปัจจุบันมักจะเรียกชื่อว่า ว่านรางจืด (เถา) ปู่เจ้าเขาเขียว
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 90-91
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า เรียก ว่านรางจืด
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 40-41 เรียก ว่านรางจืด (เถา)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 129,
หน้า 161-162 เรียก ว่านเถารางจืด (ซ้ำ)
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 958

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :