งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านรางนาค

ว่านรางนาค Hippeastrum reticulatum [L`Herit] Herb.

ลักษณะ ใบเหมือนกับใบพลับพลึง แต่หนากว่า และเล็กสั้นกว่า ตรงร่องกลางใบมีสีขาวเป็นทางตลอดใบ ปลายใบกลมมน ใต้ใบมีสีแดงดุจลูกหว้าแก่ หัวเหมือนหอมหัวใหญ่
สรรพคุณ ทางศิริมงคล ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล มีโชคลาภเจริญรุ่งเรือง
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านทางเงิน
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 76
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 52

หมายเหตุ ปัจจุบันนี้ได้มี ว่านรางทอง เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ว่านรางเงิน กับ ว่านสี่ทิศดอกแดง ลักษณะใบคล้าย ว่านรางเงิน แต่เส้นกลางใบเล็กสีเหลือง สาบใบแดง (ก้านใบบริเวณโคนต้น) ดอกสีแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :