งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านรางเงิน

ว่านรางเงิน Hippeastrum reticulatum [L`Herit] Herb.

ลักษณะ ใบเหมือนกับใบพลับพลึง แต่หนากว่า และเล็กสั้นกว่า ตรงร่องกลางใบมีสีขาวเป็นทางตลอดใบ ปลายใบกลมมน หัวเหมือนหอมหัวใหญ่
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้หัวฝนทาหรือตำพอก แผลฝีมะคำร้อย และฝีฝักบัว
ทางคงกระพัน หัวใช้กินอยู่ยงคงกระพันชาตรี
ทางศิริมงคล ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล มีโชคลาภเจริญรุ่งเรือง
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านทางเงิน ว่านลางเงิน
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 116, หน้า 133 เรียก ว่านทางเงิน (ซ้ำ)
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 81-82
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 19 เรียก ว่านลางเงิน
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 165 เรียก ว่านทางเงิน, หน้า 340 (ซ้ำ)
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 63
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 51
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971-972 เรียก ว่านทางเงิน,
หน้า 1009 (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :