งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านลิงดำ

ลิงดำ   Colocasia  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นบอน  แต่ก้าน  และใบมีสีดำแทนสีเขียวของบอนเท่านั้น

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ในทางคงกระพันชาตรีเหมือนว่านสบู่เลือดบอนทุกประการ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อ  คือ  ว่านพระยาหัวลึก   ว่านลิงค์ดำ

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  27

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  334

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  29

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  67   เรียก  ว่านลิงค์ดำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :