งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร   Sansevieria  trifasciata  Prain  var.  trifasciata

ลักษณะ  ต้นขึ้นเป็นกอหนาแข็ง  ปลายแหลม  สูงประมาณหนึ่งเมตร  เป็นไม้ทนแล้งมาก  ดอกเป็นช่อสีขาวคล้ายดอกราตรี  มีกลิ่นหอมเล็กน้อย  ช่อดอกแทงขึ้นมาจากกลางกอ  มีผลกลมเท่าเม็ดข้าวโพด   ว่านตระกูลนี้มีหลายชนิด  เช่น

ใบเขียวริมใบทั้งสองข้างเป็นสีเหลือง   เรียกว่า  ว่านจรเข้  หรือ  ว่านลิ้นเหี้ย

ใบสีเขียวๆ ขาวๆ มีลายตลอดใบคล้ายลายเสือ  เรียกว่า ว่านหางนาค  หรือ  ว่านนาคราช

ใบสีเขียวมีลายดำตลอดใบเหมือนลายเสือ  เรียกว่า  ว่านหางเสือ  หรือ  ว่านลาย

สรรพคุณ   ทางสมุนไพร  ใช้ใบตำปิดแผล  แก้พิษตะขาบ  แมงป่องต่อย  ถอนพิษดีมาก  ปลูกเป็นไม้ประดับ  หรือเป็นรั้วก็ได้

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86  เรียก  ว่านหาก(หาง)นาค

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  87  เรียก  ว่านหางนาค 

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  335  เรียก  ว่านลิ้นเหี้ย,

หน้า  436-437   เรียก  ว่านหางนาค,  หน้า  438   เรียก ว่านหางเสือ      

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1035  เรียก  ว่านหางนาค  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :