งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่ทอง

สบู่ทอง   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  เหมือนสบู่หยวก  ใบเหมือนพลับพลึง  หัวเหมือนหอมหัวใหญ่  ที่คอหัวเป็นสีทอง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  ใช้หัวกินกับสุรา  หรือหั่นหัวออกเป็นแว่นดองสุรากิน  แก้เลือดทำพิษเกี่ยบกับสตรีคลอดบุตร  แก้ปวดมดลูก  แก้สตรีมีประจำเดือนไม่ปกติ  หรือระดูหมด  แก้ปวดท้อง  เอาหัวว่านถือติดตัวหรือกิน  อยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านแร้งคอคำ    ว่านแสงเงิน

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  29-30

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  10

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  28

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  368

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  22

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :