งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่หมึก

สบู่หมึก   Hippeastrum  puniceum  [Lam.]  Urb.

ลักษณะ  ใบ  ต้น  เหมือนว่านลาภ  (บางตำราว่าคล้ายขมิ้น)  หัวใหญ่ขนาดหอมหัวใหญ่  มีเปลือกหุ้มหัวสีดำ  โคนสีแดง  แถบสีดำหรือสีหม่น

สรรพคุณ  ทางคงกระพันคุ้มครอง  ปลูกไว้กับบ้านคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวง  ใช้หัวว่านกินอยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ   ว่านนี้ชนิดนี้   น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านสี่ทิศ

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  15

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  31-32

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  372

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  22-23

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :