งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่เลือดบอน

สบู่เลือดบอน   Alocasia  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นบอน  ลำต้นแดง  ใบแดง  หัวดังหัวเผือก  เวลาเราหยิกดูที่หัวจะมียางสีแดงคล้ายเลือดออกมา  เวลากลางคืนจะเห็นเป็นเงาประกายคล้ายมีหยดน้ำที่ปลายใบ

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวติดตัวหรือกิน  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  7  คาบ  อยู่คงกระพันชาตรีวิเศษนัก  เมื่อกินเข้าไปคันคอนัก  ทำให้เนื้อตัวมึนชาไปหมด  ถ้ากินไม่ให้คันคอ  ให้เอาหัวว่านยัดใส่ผลกล้วย  แล้วกลืนลงคอจะไม่มีอาการคันคอเลย

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  8

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  7  เรียก  ว่านสบู่เลือด  อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  29

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  9  เรียก  ว่านสบู่เลือด  ชนิดต้น

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  26-27

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  376

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  23

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1023-1024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :