งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่เหล็ก ต้นที่ 1

สบู่เหล็ก  มี 2 แบบ

1. สบู่เหล็ก  Xanthosama  nigrum  [Vell.] Mansf.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  เหมือนสบู่เลือดบอน  แต่ก้านและหลังใบสีม่วง  หน้าใบสีเขียวนวล

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินคงกระพันชาตรี  ว่านนี้จะต้องใช้เหล็กผสมกับดินที่ใช้ปลูกด้วย

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  32

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  27

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  56

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :