งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสามพันตึง ต้นที่ 1

สามพันตึง  มี 4 แบบ  

1. สามพันตึง  Diosorea  bulbifera  L.

ลักษณะ  ต้นเป็นเถาว์มีใบคล้ายเถาว์กลิ้งกลางดง  มีหัวเล็กๆ ออกตามข้อเถาว์  หัวเป็นปุ่มดังหัวกลิ้งกลางดง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ฝนควบกับว่านเพชรหึง  ใช้น้ำซาวข้าวเป็นกระสาย  ใช้กินและทาแก้โรคฝีกาฬและระงับพิษให้เย็นได้  จะใช้อาบด้วยก็ได้  เป็นยาแก้ร้อนใน  สำหรับรักษาโรคไข้ทรพิษ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  มันนก  มันขมิ้น  มันอีโม้  มันหลวง  มะนู  มะนำเป้า  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านกลิ้งกลางดง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  10

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  65

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  9  เรียก  ว่านสามพันตึง อีกชนิด

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  60-61

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  385 เรียก ว่านสามพันตึง ชนิดที่ 1

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  28-29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :