งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสามพันตึง ต้นที่ 2

2. สามพันตึง  Alocasia  sp.

ลักษณะ  ต้นคล้ายต้นกระดาษแดง  หัวกลมดังหัวเผือก  มีหน่อเป็นไหลคล้ายบอนเหมือนกัน  แต่หัวคันจัด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ทางคงกระพันชาตรี  ฟันแทงมิเข้า  ทนกระบองและพระเนินตีได้ไหว  ทนไฟไหม้  น้ำร้อนลวก  เคี้ยวแก้ว  เคี้ยวชามเล่นได้ไม่บาดปาก

หมายเหตุ  ว่านนี้  เป็นต้นเดียวกับ  ว่านพระยาหัวศึก   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก   คุณอารีย์  กาละ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  12

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  10  เรียก  ว่านสามพันตึง อีกชนิด

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  9  เรียก  ว่านสามพันตึง อีกชนิด

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  61  เรียก  ว่านสามพันตึง ชนิดที่ 2

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  386 เรียก ว่านสามพันตึง ชนิดที่ 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :