งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสายรุ้ง

สายรุ้ง   Kaempferia  rotunda  L.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนขมิ้น  แต่เล็กกว่าต้นขมิ้นและใบขาวกว่า  (บางตำราว่า-ยาวกว่า)  ผ่าหัวออกมีสีเหมือนรุ้ง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวกินแก้ปวดท้อง  แก้บิด  ฝนทาห้ามเลือดหยุดทันที  และรักษาแผลทุกชนิด

ทางคงกระพัน  ใช้หัวว่านกินหรือนำติดตัว  คงกระพันชาตรี  ป้องกันอาวุธทั้งปวง  เป็นว่านกายสิทธิ์ฟาดสายรุ้งขาด

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  39-40

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  57

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  388

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :