งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสิงหะโมรา

สิงหะโมรา  Cyrtosperma  johnstoni  N.E.Br.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายผักหนาม  เมื่อต้นปลูกไว้นานเข้า  ต้นจะสูงท่วมหัว  ใบและลำต้นมีหนาม  สำต้นสีแดงเรื่อๆ  หัวแข็งสีเรื่อ ชนิดนี้เป็น  สิงหะโมราตัวผู้ ถ้าเป็นสีเขียวทั้งต้น  ชนิดนี้เป็น  สิงหะโมราตัวเมีย  เอาหัวมาดองกับน้ำสุราจะออกเป็นน้ำสีแดงจัด

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยารักษาโรค  เอาหัวดองกับสุรากิน  แก้เลือดทำ  ชักมดลูก  แก้ริดสีดวง  แก้ผอมแห้งแรงน้อย  แก้หญิงคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้  ว่านนี้เป็นยาร้อน  กินแก้โรคบาดทะยักปากมดลูก  คนเป็นไข้ห้ามกิน  หญิงมีครรภ์ห้ามกิน

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  สิงห์โมรา  ผักหนามแดง  ผักหนามฝรั่ง  นอกจากนั้นชนิดต้นสีแดงแล้ว   ยังมีชนิดที่ต้นเป็นสีเขียวล้วนด้วย  สรรพคุณเหมือนกัน  แต่อ่อนกว่าชนิดต้นแดง

พบในตำราของ

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  38

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  102-103

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  77-78

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  51-52

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  391-392

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า 33-34 เรียก ว่านสิงหโมราตัวผู้, หน้า 34  ว่านสิงหโมราตัวเมีย

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :