งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสี่ทิศ

สี่ทิศ  Hippeastrum  puniceum  [Lam.]  Urb.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวหอม  ใบคล้ายว่านน้ำแต่สั้นและใหญ่  ดอกแตกออกจากลำต้น  มีกลีบสีแดง   ก้านสีเขียว  ดอกแยกออกเป็นสี่ทิศ  ว่านชนิดนี้มีหลายสี  เช่น  สีขาว  แดง  เหลือง  เป็นไปตามพื้นที่ภูมิประเทศที่ปลูก

สรรพคุณ  ทางศิริมงคล  ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล  ป้องกันอันตรายทั้งปวง  เอาหัวมาแกะเป็นพระพุทธรูป  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  108  คาบ นำติดตัวไป   แคล้วคลาด  ป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง  เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ   ว่านสบู่หมึก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  91

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  59-60

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  32

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  393

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  67  เรียก  ว่าน 4 ทิศ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  80

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1028

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :