งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหงส์ทอง

2. หงส์ทอง   Globba   francisci  Ridl.

          ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  คล้ายข่า  แต่ใบเล็กสั้นกว่า  ดอกมีสีเหลืองเป็นช่อ  มองดูคล้ายตัวหงส์ชะเง้อ  หัวเหมือนหญ้าชันกาด

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้เป็นว่านเมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  ว่านหงส์ทอง  ว่านพระยาหงส์ทอง   ว่านเจ้าพระยาหงส์ทอง   ว่านนางพระยาหงส์ทอง 

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  73

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  75

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :