งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนังแห้ง

หนังแห้ง   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายขมิ้น  โคนต้นและกลางร่องใบ  มีสีน้ำตาลไหม้แต่ไม่ตลอด  เมื่อตัดหรือหักหัวออก  จะมองเห็นตรงกลางหัวว่านเป็นวงกลมสีเหลือง  วงนอกสีขาว  มีรสขมขื่นซ่า

สรรพคุณ  ทางคงกระพันชาตรี  ใช้กินหรือติดตัวคงต่ออาวุธในสงครามทุกชนิด   เขี้ยวงาต่างๆ

หมายเหตุ  ว่านมีอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านเฉลิมโลก   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านสบู่หนังแห้ง   ภาพที่สองนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  52-53

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  175

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  978

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :