งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนุมานทรงเครื่อง

หนุมานทรงเครื่อง   Musa  acuminate  Colla.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนต้นกล้วย  แต่มีขนาดเล็กเท่ากับต้นอ้อย

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  ใช้หัวตำกินกับน้ำผึ้งกินเป็นยาบำรุงกำลัง  แก้พิษ  และแก้ปวดทุกชนิด  และหัวกินอยู่คงกระพันชาตรีอีกด้วย

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็น  ต้นกล้วยหม่น  ซึ่งเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่ง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  27

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  48

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  421

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :