งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนุมาน

หนุมาน    Jatropha  podagrica  Hook.f.

ลักษณะ  ต้นเหมือนหมากผู้หมากเมีย  ใบคล้ายใบตำลึงแต่ใหญ่กว่า  ก้านเขียว  ครีบใบแดง  ท้องใบเป็นขน  หลังใบเขียวเป็นมันจนคล้ายเป็นประกายเมื่อถูกแสงแดด  ยอดแดง  มีดอกออกมาสีแดงเป็นพวง  หัวเหมือนหัวลิง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ว่านหนุมานนี้มีอานุภาพมาก   ตีค่าราคาแสนตำลึงทอง  เมื่อจะขุดเอาหัวว่านนี้  ให้เสกน้ำด้วยคาถา  “สัพพาสีฯ” 7 คาบ  รดต้นและประพรมรอบๆ ต้นเมื่อขุดเอาหัวว่านขึ้นมา  ให้ปลุกเสกด้วยคาถาหนุมานแผลงฤทธิ์  108 คาบ  ว่าดังนี้  “หะ  นุ  มะ  นะ  อา  นุ  ภา  เว  นะ  โส  ธา  ยะฯ

เอาหัวว่านหนุมานมากิน  และทาตามตัวมีกำลังมาก  หลบหลีกใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ว่องไวดีนัก  มีดพร้าหลาวแหลน  หอก  ฟันแทงไม่เข้า  แม้จะเอาพะเนินเหล็กมาตี  เอาก้อนศิลามาทุ่ม  ก็ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย  อยู่คงกระพันชาตรี

ท่านให้เอาหัวว่านนี้มาแกะเป็นรูปหนุมานแผลงฤทธิ์มีสี่กร  ด้านขวามี 2 มือ  ข้างบนถือสังข์  ข้างล่างถือกงจักร  ด้านซ้ายมี 2 มือ  ข้างบนถือพระขรรค์  ข้างล่างถือตรี  แสดงอาการเหาะบนเมฆา  อ้าปากหาวเป็นดาวเป็นเดือน  นำมาทำพิธีปลุกเสกด้วย  “พระอิติปิโสธงชัยฯ”  108 คาบ  ก่อนจะเข้าพิธีปลุกเสก  ให้เอารูปหนุมานแผลงฤทธิ์ใส่ภาชนะ  เอาน้ำมันหอม  น้ำมันจันทน์ชโลมสรง  แช่มิดหัวหนุมาน  ตั้งจิตอธิฐาน  ขอให้วายุบุตรเทพเทวา  มีเดชานุภาพอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาร์มหัศจรรย์  ช่วยอภิบาลอภิรักษ์ข้าพเจ้าทุกทิวาราตรีกาล  แล้วจึงทำพิธีปลุกเสกบริกรรมด้วยคาถา  “อิติปิโสธงชัยฯ” 108 คาบ  หรือปลุกเสกบริกรรมไปจนกว่าหนุมานจะโผล่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำมัน สำแดงเดชวนเวียนทักษิณาวรรต  รอบในภาชนะนั้น  จึงถือว่าการทำพิธีปลุกเสกบริกรรมสัมฤทธิ์ผล  เป็นที่ประจักษ์แห่งฤทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์

ทางเมตตามหานิยม  และทางคุ้มครอง  รูปหนุมานถือไว้ติดกับตัว  หรือเอาน้ำมันนี้   เจิมหน้า  ทาคิ้ว  สีปาก  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  ป้องกันภัยอันตราย  อยู่คงกระพันชาตรี  ล่องหนหายตัวกำบังกาย  เมื่อจะปรารถนาสิ่งใดให้ตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา  จะสัมฤทธิ์ผลสมดังมโนรสทุกประการ

หมายเหตุ  บางตำราเรียก  ว่านหนุมาน  ว่านหนุมานนั่งแท่น  ว่านอาหนัง ว่านอานัง  บางตำราว่ามีชนิดสีเขียวด้วย

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  14-15  เรียก  ว่านหณุมาน

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  8-9

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  63-64

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  90  เรียก  ว่านหนุมาน,

หน้า  90  เรียก  ว่านหนุมาน  อีกชนิด  (ซ้ำ)

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  11, 18

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  24-25,  หน้า  140  เรียก  ว่านอานัง

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  57

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  49-50

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  417-419,

หน้า  440  เรียก  ว่านอาหนัง  (ซ้ำ)

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  67  เรียก  ว่านหนุมาน  (ต้นแดง),

หน้า  67  เรียก  ว่านหนุมาน  (ต้นเขียว)

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1029-1031,

หน้า  1036  เรียก  ว่านอานัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :