งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหอมดำ

หอมดำ   Zephyranthes  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  เหมือนกุยช่าย  หัวเหมือนหัวหอม  เปลือกหุ้มหัวมีสีดำ  เนื้อในขาว  รสขมขื่น  ดอกออกมามีสีขาว  เป็นกลีบ   เกษรเหลือง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาหัวฝนกับน้ำสะอาดทาแก้พิษแผลฝี

ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินหรือถือติดตัวคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ  ว่านเศรษฐีธรรมดา  ต่างกันที่  ว่านเศรษฐีธรรมดา  ดอกจะมีสีเหลืองนวล

พบในตำราของ

พยอม  วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า  88-89

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  112

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,    หน้า  424

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  72

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  64

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032-1033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :