งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหางช้าง

หางช้าง  Belamcanda  chinensis  [L.]  DC.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายหางช้าง  ใบสีเขียวรูปร่างแบน  ขึ้นมาเป็นแผงคล้ายพัด  แต่ปลายใบนั้นค่อนข้างจะแหลม  ดอกสีเหลืองปนแดง  ดอกหนึ่งมีห้ากลีบ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ต้มกินเป็นยาระบาย  แก้ระดูสตรีไม่ปกติ  ทำให้โลหิตสมบูรณ์ดี  ปลูกไว้ในบ้านป้องกันภูติผีปีศาจ  และภัยอันตรายอันเกิดจากคุณไสย  ที่ทำจากหนัง  เนื้อ  ผม  กระดูก  ที่เขาปล่อยมาด้วยเวทมนต์  ให้ลงอักขระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ใส่ในใบ  เสก 7 คาบ  ต้มกินแก้คุณไสยทุกชนิด

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ   ว่านมีดยับ   ว่านพัดแม่ชี   ว่านพัดนางชี  ภาพที่สองนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504, หน้า  52  เรียก  ว่านพัดแม่ชี, หน้า  88 (ซ้ำ) 

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  85-86

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  58  เรียก  ว่านพัดแม่ชี  

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  224  เรียก  ว่านพัดแม่ชี,

หน้า  432-433  (ซ้ำ)  

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  56  เรียก  ว่านพัดแม่ชี  

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า   994-995   เรียก ว่านพัดแม่ชี,

หน้า  1034  (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :