งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านอานุภาพ

อานุภาพ   Tacca  plantaginea.

ลักษณะ  ต้นคล้ายต้นระกำ  ใบเหมือนใบพลู  สีมันๆ  มีลายเป็นพลายปรอทเล็กน้อย

สรรพคุณ เป็นยาบำรุงกำลัง  ใช้ราก  ต้น  ใบ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเอาทั้งหมด  ดองสุรา  หรือต้มกินมีกำลังมาก  มีอานุภาพคงกระพันชาตรี  แม้ถูกจับใส่ครกแล้วตำ  ก็ไม่เป็นอะไรเลย

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  เรียกอีกอย่าง  คือ  ดีปลาช่อน   ค้างคาวเขียว  ค้างคาวแคระ  ว่านอณุมาน

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  11  เรียก  ว่านอณุมาน

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  63

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  114

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  51

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  441

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1036

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :