งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเจ้าน้อยมหาพรหม

ว่านเจ้าน้อยมหาพรหม Dieffenbachia picta magnifica.

ลักษณะ หัวเหมือนหัวข่าอ่อนๆ ต้นเป็นลำกลม ใบเหมือนใบพาย มีจุดขาวเต็มหน้าใบ ก้านเขียว ใบเขียว ดอกเป็นพุ่มใหญ่ สวยงามยิ่งนัก
สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี เอาหัวบดเป็นผงผสมขี้ผึ้งใช้นำติดตัวก็ได้ หรือใช้หัวนำติดตัวก็ได้ ว่านนี้คันมาก เมื่อจะใช้ว่านเสกด้วยคาถาพระเจ้า 5 พระองค์
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ตำราได้บรรยายลักษณะบางอย่างไว้ใกล้เคียงกับ ว่านกุมารทอง ผู้เขียนจึงได้ตัดออกลักษณะบางอย่างออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ว่านเจ้าน้อยมหาพรหม นี้มีอีกชื่อ คือ ว่านพระยาด่าง ช้างบารมี ว่านชนิดนี้ว่า มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชีย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ภาคใต้ของไทย ไปจนถึงประเทศสิงคโปร์ (อ้างใน บ้านและสวน. สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพ:บ้านและสวน, 2525. หน้า 382)
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 120
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 114-115
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 54
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 130
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 960

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :