งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรกลับ

เพชรกลับ   Boesenbergia  thorellii  [Gagnep.]

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนกระทือผี  ต้นและใบแดง  ออกดอกที่ปลายยอด  มีลูกเป็นพวงๆ  รากย้อนกลับแทงขึ้นบนดิน

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  และทางคงกระพันแคล้วคลาด  เอาหัวนำติดตัว  มีอานุภาพคงกระพันชาตรี  เมื่อออกนอกบ้านถึงแม้จะเผชิญต่อภัยอันตรายต่างๆ  ในที่สุดจะต้องกลับมาถึงบ้านโดยปลอดภัย  จะไม่เกิดมีการตายนอกบ้านได้เลย  และมีอานุภาพในทางแก้อาถรรพ์ทางไสยเวทย์  แก้การกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์ทุกชนิด  ปลูกไว้กับบ้านเรือนดีนัก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  6

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  19

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  44-45

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  28

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  23

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  272

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  7

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  73

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :