งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรน้อย ต้นที่ 3

3. เพชรน้อย    Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  หัวกลมเล็กเหมือนหัวแห้วหมู  ออกหน่อขึ้นมาเหมือนกอข้าว  ใบเหมือนใบข้าวแต่ป้อมสั้นกว่า  กลางใบแดง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพคงกระพันชาตรีชั่วเบา    เขี้ยวงาทุกชนิดกัดแทงไม่เข้า   ถ้าปลุกเสกให้ดีนำว่านนี้ติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรีต่ออาวุธทุกชนิด  ให้เอาหัว   ว่านเพชรน้อย  ว่านกระชายดำ  ว่านกระชายแดง  ว่านไพลดำ  บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดถั่วพู  ทาน เช้าเย็น  เป็นยาอายุวัฒนะ

พบในตำราของ

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  18

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  28-29   เรียก  ว่านเพชรน้อย  อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :