งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรน้อย ต้นที่ 4

4. เพชรน้อย    Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบพายอย่างเล็ก  ก้านแดง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพคงกระพันชาตรีชั่วเบา    เขี้ยวงาทุกชนิดกัดแทงไม่เข้า   ถ้าปลุกเสกให้ดีนำว่านนี้ติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรีต่ออาวุธทุกชนิด  ให้เอาหัว   ว่านเพชรน้อย  ว่านกระชายดำ  ว่านกระชายแดง  ว่านไพลดำ  บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดถั่วพู  ทาน เช้าเย็น  เป็นยาอายุวัฒนะ

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  บางตำรา  เรียก  ว่านเพชรเล็ก 

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  5

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85   เรียก   ว่านเพชรน้อย  อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  43-44   เรียก  ว่านเพชรน้อยตัวผู้,

หน้า  283  เรียก  ว่านเพชรเล็ก  (ซ้ำ)

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  23

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :